Pirmsskolas izglītība

Vecumnieku novadā atrodas viena pirmsskolas izglītības iestāde - “Cielaviņa” Valles pagastā ar filiāli Kurmenes pagastā.

Vecumnieku, Stelpes un Skaistkalnes pagastā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pirmsskolas grupās vispārējās izglītības iestādēs. Novadā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (01011111) un šo programmu apgūst 308 audzēkņi.

Izglītības

iestāde

Izglītojamo skaits

1,5 – 4 gadi

5 – 6 gadi

Kopā

PII “Cielaviņa”

34

17

51

Misas vidusskola

31

29

60

Skaistkalnes vidusskola

-

17

17

Stelpes pamatskola

-

14

14

Vecumnieku vidusskola

86

80

166

Kopā

151

157

308

1. Iekšējie noteikumi "Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs". Apstiprināti 2010.gada 24.novembrī ar grozījumiem 2014.gada 29.oktobrī.

2. Pirmsskolas izglītības mācību satura programma

3. MK noteikumi Nr. 533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"

Nolikums “Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam“

Aukles nolikums 2016.pdf

Līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu

Ligums aukle vecāks.doc

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Adrese: Liepu iela 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106
Tālr.65152930, 28351067
e-pasts: cielavina@vecumnieki.lv
vadītāja: Rita Zvirbule

Izglītības iestādē mācās 53 audzēkņi un strādā 9 pedagogi.
Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu.