Jaunākās ziņas

Sludinājums par izsoli

07.04.2017

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2017. gada 13.aprīlī plkst.10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „AUGŠTENTENI”, Valles pagastā Vecumnieku novadā  pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nomas īpašuma sastāvu veido zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3290 006 0030 daļa 0,1285 ha  platībā.

Zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Zemes nomas līguma termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 25500883 ar   zemes ierīkotāju, teritorijas plānotāju Jāni Strēli.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājums izsolei var iesniegt līdz 2017.gada 13.aprīļa plkst. 10 Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1.kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30  līdz 16.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 5 eiro. Izsoles solis – 1eiro. Maksimālais solis nav ierobežots.

Izsoles dalībniekam, lai piedalītos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā dalības maksa par piedalīšanos izsolē 5 EUR (pieci euro), tai skaitā PVN. Maksājumi veicami Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957 kasē vai bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.

ZEMES GABALA „AUGŠTENTENI” NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMIKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA