Jaunākās ziņas

Sludinājums par izsoli

10.05.2017

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2017.gada 16.maijā plkst. 10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.6, Nr.7 un daļa no telpas Nr.8 ēkā Kalna iela 3 nomas tiesību pirmā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;

Adrese – Kalna iela 3-601, Stelpē, Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3925;

Kadastra numurs - 4084 900 0066;

Telpas platība – 5,2 m2;

Zemes platība – telpai piederošās 52/10204 domājamās daļas no zemes gabala 0,5054 ha platībā;

Lietošanas mērķis – Komercdarbība (uzņēmējdarbība);

Maksimālais iznomāšanas termiņš – līdz 2018.gada 31.maijam.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 5,32 euro.

Izsoles solis – 0,5 euro.

Zemes nomas maksa – 1,5 % apmērā (bet ne mazāka par 28 EUR gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada pašval­dības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrēties izsolei Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16.

Reģistrācija tiek izbeigta 16.maijā plkst. 9.50.

Nomas objektu pretendents var apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, iepriekš sazinoties ar nekustamo īpašumu speciālisti Ligitu Vasermani pa tālruni 63960526.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv

2017.gada 10.maijā.Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA