Domes sēde

22.11.2017

22. novembrī plkst. 14.00

Vecumnieku novada Domes sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.


Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

(Ziņo izpilddirektore A.Saldābola)

2. Par Vecumnieku novada domes pamatlīdzekļu nodošanu no bilances uz bilanci un norakstīšanu no bilances.

(Ziņo Galvenā grāmatvede M.Zālīte)

3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

4. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Venclova)

5. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

(Ziņo zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs J.Strēlis)

6. Par Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma “Bērzi – 1” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 8 “Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma “Bērzi – 1” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

(Ziņo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja D.Šileika)

7. Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””.

(Ziņo Sociālā dienesta vadītāja I.Jankeviča)

8. Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”.

(Ziņo Sociālā dienesta vadītāja I.Jankeviča)

9. Par konkursa “Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2017” nolikuma apstiprināšanu.

(Ziņo projektu koordinatore A.Žukauska)

10. Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas locekļu apstiprināšanu.

(Ziņo projektu koordinatore A.Žukauska)

11. Par zemes un ēkas nomu SIA Kūdrinieks un katlumājas siltumefektivitātes paaugstināšanas projektu.

(Ziņo SIA “Kūdrinieks” valdes loceklis A.Beinārs, Kancelejas vadītājs-jurists A.Zvirbulis)

12. Par SIA “Mūsu saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

13. Par pašvaldības nomas zemes parādu dzēšanu mirušām personām.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

14. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

15. Par Valles vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

16. Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

17. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā un klasificēšanas rezultātu apkopojumā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

18. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novadā.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

19. Par LPIA pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju.

(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš