Domes sēde

24.05.2017

24. maijā plkst. 15.00

Vecumnieku novada Domes sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.


Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.
(Ziņo izpilddirektors G.Kalniņš)

2. Par Vecumnieku novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto gada pārskatu.
(Ziņo galvenā grāmatvede M.Zālīte)

3. Par Vecumnieku novada karoga apstiprināšanu.
(Ziņo Ž.Zālīte)

4. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.
(Ziņo zemes ierīkotājs/teritorijas plānotājs J.Strēlis)

5. Par dāvinājumu - nekustamo īpašumu - dzīvokli „Lieltenteni 1" - 1, Valles pagastā.
(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

6. Par atsavināšanas ierosinājumiem.
(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

7. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
(Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs J.Kalniņš)

8. Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu Nr. 4 "Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" precizēšanu.
(Ziņo Kancelejas vadītājs/jurists A.Zvirbulis)

9. Par medību tiesībām.
(Ziņo Kancelejas vadītājs/jurists A.Zvirbulis)

10. Par atteikumu piešķirt finansējumu piebraucamā ceļa pie daudzdzīvokļu mājas "Misas Kūdra 14" labošanai.
(Ziņo Kancelejas vadītājs/jurists A.Zvirbulis)

11. Par atteikumu piešķirt finansējumu biedrībai "Cimdu ceļš" grāmatas "Jettes Dienu grāmatas" izdošanai.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

12. Par finansiālu atbalstu Valles pagasta pensionāru ekskursijai.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

13. Par finansējumu Vecumnieku ev.lut. draudzei pasākumam "Baznīcu nakts".
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

14. Par grozījumiem Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets".
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

15. Par Valles pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

16. Par 5.Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

17. Par atļauju SIA „Jaunolis" iegādāties pamatlīdzekli.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

18. Par nokavēto nodokļu maksājumu un pasta izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā.
(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

19. Par zemes nomu pie Vecumnieku Vecā ezera.
(Ziņo izpilddirektors G.Kalniņš)

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja A.Saldābola