Finanšu komitejas sēde

15.11.2017

15. novembrī plkst. 15.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par SIA Kūdrinieks katlumājas siltumefektivitātes paaugstināšanas projektu.

(Ziņo SIA “Kūdrinieks” valdes loceklis A.Beinārs)

2. Par SIA “Mūsu saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

3. Par pašvaldības nomas zemes parādu dzēšanu mirušām personām.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

4. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

5. Par Valles vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

6. Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

7. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā un klasificēšanas rezultātu apkopojumā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne, Bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Caune)

8. Par Vecumnieku novada domes pamatlīdzekļu nodošanu no bilances uz bilanci un norakstīšanu no bilances.

(Ziņo Galvenā grāmatvede M.Zālīte)

9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.

(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists A.Zvirbulis)

10. Par konkursa “Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2018” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas locekļu apstiprināšanu.

(Ziņo projektu koordinatore A.Žukauska)

11. Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas locekļu apstiprināšanu.

(Ziņo projektu koordinatore A.Žukauska)

12. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novadā.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Kalniņš