Deinstitucionalizācija

Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem, 2016. gada 26. janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija” (DI) īstenošanas noteikumiem.

Projektā iesaistītās mērķa grupas:

1. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā;

2. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;

3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji;

4. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Sīkāka informācija par DI projektu “Atver sirdi Zemgalē” mājas lapā www.atversirdi.lv vai Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA: no idejas līdz īstenošanai

Aktuāli

Vecumnieku novadā tiek īstenots deinstitucionalizācijas projekts

01.03.2017

Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem, 2016. gada 26. janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības...

Komentari (0)Lasīt vairāk