Vecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģija 2010. - 2015. gadam

STRATEEGIJA 2010.doc-ista versija.pdf

Vecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011.-2013.

strategija galigais.pdf

Vecumnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2011.-2016.gadam

Izglitibas koncepcija.pdf

Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

12 Investiciju plans 2014.pdf

Aktualizētais investīciju plāns 2015. - 2017.gadam

2 investiciju plans 2016 aktualizets.pdf

Investīciju plāns 2017. - 2019. gadam

4 investiciju plans 2017 29032017.pdf

Attīstības plānošanas dokumenti

Pašreizējās situācijas raksturojums

1-ESA-Vecumnieki.pdf

Pārskats par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību

7-Parskats-Vecumnieku.pdf

Stratēģija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2028

IAS-Vecumnieki-2013-Aprilis.pdf

Attīstības programma

Uzraudzības ziņojums par "Vecumnieku novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam" īstenošanas rezultātiem 2015. gadā

UZRAUDZIBAS ZINOJUMS par 2015.pdf

Uzraudzības ziņojums par "Vecumnieku novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam" īstenošanas rezultātiem 2014. gadā

UZRAUDZIBAS ZINOJUMS par 2014.pdf

Vecumnieku novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam pilnveidotā redakcija

Programma-Vecumn-Pilnv-RED-2013-Apr.pdf

Teritorijas plānojums

4.sējums. Paskaidrojuma raksts

4-1-Vecumnieki TP pask-raksts.pdf

5.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 “Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1.pielikums)

4-2-Vecumnieki-TP-TIAN.pdf

6.sējums. Grafiskā daļa:

6.1. Vecumnieku novada teritorijas plānotās izmantošanas karte (zonējums un aizsargjoslas)

Karte-PLANOTA-novads-Vecumnieku.pdf

6.2. Ciemu teritoriju plānotās izmantošanas kartes (zonējums un aizsargjoslas):

6.3. Vecumnieku novada teritorijas esošā izmantošana

Karte-ESOSA-novads-Vecumnieku.pdf

Pielikumi:

Vecumnieku ciema publiskās ārtelpas koncepcija

PA prezent 30 04 2013.pdf

Vecumnieku novada applūstošo teritoriju pētījums

Applustosas pludu riska teritorijas.pdf

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Informatīvais ziņojums

Informativais zinojums.pdf

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Vides parskats.pdf

Pārskats par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Parskats VP sabiedr apspr.pdf

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums

VPVB atzinums par Vides parskatu.pdf