Saistošo noteikumu PROJEKTI

Nr.10 - Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”. 22.11.2017.

08 SN grozijumi SN Nr.6 Par pašvaldības pabalstiem.pdf

Nr.9 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. 22.11.2017.

07 SN grozijumi SN Nr5 Par socialās palīdzības sniegšanu.pdf

Spēkā esošie (konsolidēti)

Nr.8 - Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 22.11.2017.

saistošie noteikumi.pdf

Nr.7 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2018. gadā. 25.10.2017.

Saistošie noteikumi Nr.7 par NĪN palīgēkām 2018 un paskaidrojuma raksts.pdf

Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Grafiskā daļa

Berzi LPL Grafiska dala 10112017.pdf

Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi – 1" lokālplānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

TIAN 10112017.PDF

Nr.6 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets". 27.09.2017.

Saistosie noteikumi Nr.6 ar pielikumiem.pdf

Nr.5 - Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets”. 24.05.2017.

Saistosie noteikumi Nr.5 Budzeta grozijumi 24.05.2017.pdf

Nr.4 - Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. 29.03.2017.

Precizetie Saistosie noteikumi Nr.4 KAPU NOTEIKUMI.pdf

Nr.1 - Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada budžets. 25.01.2017.

Saistosie noteikumi 1 par budzetu.pdf

Nr.6 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2017. gadā. 23.11.2016.

10 SN Nr.6 2016 Par NIN paligekam 2017.pdf

Nr.4 - Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu. 24.08.2016.

Saist not Nr 4.pdf

Nr.2 - Par kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā. 25.05.2016.

Saist not Nr.2 2016.pdf

Nr.1 - Vecumnieku novada pašvaldības 2016.gada budžets. 27.01.2016.

Saistosie Nr 1 Budzets 2016.pdf

Nr.8 - Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. 29.12.2015.

Saist not Nr 8 par SN public vietu.pdf

Nr.7 - Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2016. gadā. 21.10.2015.

Saist.not. Nr.7 Par NĪN palīgēkām 2016.pdf

Nr.3 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Vecumnieku novadā. 18.03.2015.

Saistosie noteikumi Nr 3 Par aizliegumu genetiski modificeto kulturaugu audzesanai Vecumnieku nov.pdf

Nr.2 - Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. 25.02.2015.

Saistosie Nr 2 Par socialajiem pakalpojumiem-1.pdf

Nr.10 - Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā. 21.01.2015.

Saistosie Nr.10 Palidziba dzivokla jautajumu risinasanai PRECIZETI.pdf

Nr.6 - Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā. 29.10.2014.

Saistosie Nr.6 Muzikas skolas lidzfinansejuma maksas PRECIZETI.pdf

Nr.4 - Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vecumnieku novadā. 30.03.2011.

Saistosie Nr.4 Topografiskas informacijas aprite.pdf

Nr.2 - Par koku ciršanu ārpus meža. 28.05.2014.

Saistosie Nr.2 Par koku ciršanu ārpus meža PRECIZETI.pdf

Nr.3 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē. 23.04.2014.

Saistosie Nr.3 Valles agenturas siltuma tarifi PRECIZETS.pdf

Nr.17 - Neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība. 27.12.2013.

Saistosie Nr.17 Par zemes nomas maksas minimaalo apmēru.pdf

Nr.2 - Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. 23.01.2013.

Saistosie Nr.2 Agenturas pakalojumi KONSOLIDETI.pdf

Nr.2 - Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. 25.01.2012.

Saistosie Nr.2 Atkr apsaimniekosana KONSOLIDETI.pdf

Nr.2 - Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecumnieku novadā. 26.01.2011.

Saistosie Nr.2 Barintiesas nodevu atvieglojumi.pdf

Nr.2 - Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai. 24.02.2010.

Saistosie Nr.2 Par Buvvaldi KONSOLIDETI.pdf

Nr.4 - Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi. 23.09.2009.

Saistosie Nr.4 Par sab.kartibu KONSOLIDETIE-1.pdf

Nr.5 - Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā. 24.03.2010.

Saistosie Nr.5 Soc palidziba KONSOLIDETI.pdf

Nr.6 - Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem. 24.03.2010.

Saistosie Nr.6. Soc pabalsti KONSOLIDETIE.pdf

Nr.8 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 25.09.2012.

Saistosie Nr.8 NAP Vwcumnieki.pdf

Nr.10 - Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām. 30.06.2010.

Saistosie Nr.10 par nodevaam KONSOLIDETI.pdf

Nr.9 - Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. 25.09.2012.

Saistosie Nr.9 NiN par buvem.pdf

Nr.11 - Vecumnieku novada pašvaldības nolikums. 25.08.2010.

Saistosie Nr.11 Pasvaldibas nolikums KONSOLIDETI.pdf

Nr.13 - Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Vecumnieku novadā. 29.09.2010.

Saistosie Nr.13 PAR TIRDZNIECIBU.pdf

Nr.14 - Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Vecumnieku novadā. 29.09.2010.

Saistosie Nr.14 Par alkohol apr kart.pdf

Nr.15 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecumnieku novadā. 27.10.2010.

Saistosie Nr.15 Par alkoh razosanu majas.pdf

Nr.4 - Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. 29.05.2013.

Saistosie Nr.4 Teritorijas planojums.pdf

Teritorijas plānojums

4.sējums. Paskaidrojuma raksts

4-1-Vecumnieki TP pask-raksts.pdf

5.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 “Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1.pielikums)

4-2-Vecumnieki-TP-TIAN.pdf

6.sējums. Grafiskā daļa:

6.1. Vecumnieku novada teritorijas plānotās izmantošanas karte (zonējums un aizsargjoslas)

Karte-PLANOTA-novads-Vecumnieku.pdf

6.2. Ciemu teritoriju plānotās izmantošanas kartes (zonējums un aizsargjoslas):

6.3. Vecumnieku novada teritorijas esošā izmantošana

Karte-ESOSA-novads-Vecumnieku.pdf

Pielikumi:

Vecumnieku ciema publiskās ārtelpas koncepcija

PA prezent 30 04 2013.pdf

Vecumnieku novada applūstošo teritoriju pētījums

Applustosas pludu riska teritorijas.pdf