Komisijas


Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja Aiga Saldābola – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi
 • Anita Smilškalne - Komisijas priekšsēdētāja vietniece;
 • Jānis Strēlis - Vecumnieku novada domes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs;
 • Ligita Vasermane - Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu speciāliste;;
 • Līga Krēmere - Vecumnieku novada domes sekretāre.


Vecumnieku novada Domes iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Guntis Kalniņš – Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi

 • Aivars Petruševics – Vecumnieku novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs;
 • Gita Skribāne – Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas vadītāja;
 • Ligita Vasermane - Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu speciāliste;
 • Arvīds Zvirbulis - Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists.


Vecumnieku novada Domes administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētāja

Aiga Saldābola – Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja

Komisijas locekļi

 • Guntis Kalniņš – Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Jānis Kalniņš – Vecumnieku novada Domes deputāts;
 • Ligita Vasermane - Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu speciāliste;
 • Arvīds Zvirbulis - Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists.

 

Vecumnieku novada administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja

Līga Vaira Šķiliņa – Piemājas saimniecības "Atvasaras" īpašniece

Komisijas sekretāre

Inita Sproģe

Komisijas locekļi

 • Inita Sproģe
 • Anda Skalbe – Valsts darba inspekcijas juriskonsulte
 • Kristīne Rulle – Uzņēmēja
 • Jevgenija Gruzļaka - Medne

 

Vecumnieku novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja

Dace Šileika – Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Komisijas locekļi

 • Natālija Čudare – Vecumnieku vidusskolas skolotāja
 • Gita Eriņa – Valles vidusskolas direktore
 • Gints Lācis – Valles vidusskolas skolotājs, pašnodarbinātais
 • Vija Beļūna – Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe
 • Inese Kampa – Vecumnieku novada domes juriste
 • Marija Teseļska – pansionāta “Atvasara” grāmatvede

 

Vecumnieku novada Medību koordinācijas komisija

Komisijas locekļi

 • Aiga Saldābola - Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
 • Juris Dāle - Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Līčupes apgaitas mežzinis
 • Zanda Segliņa - Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore
 • Agris Veide - Latvijas Zemnieku federācijas biedrs
 • Lauris Drevinskis - Latvijas mednieku savienības Zemgales reģiona pārstāvis


Vecumnieku novada revīzijas komisija

Komisijas locekļi

 • Ramona Caune - individuālā darba veicēja
 • Iveta Konuša - ZS “Solis” degvielas uzpildes stacijas operatore
 • Anda Jermaka - mājsaimniece
 • Aija Vilde – Baldones novada pašvaldības grāmatvede

 

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētājs Vija Beļūna – Vecumnieku novada domes Izglītības metodiķe
Komisijas locekļi
 • Anna Balgalve – Misas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā
 • Anda Kuzma – Vecumnieku vidusskolas bioloģijas skolotāja
 • Gunta Romanovska – Skaistkalnes vidusskolas direktora vietniece mācību jomā
 • Arvīds Zvirbulis - Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists.

 

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija

Komisijas locekļi
 • Aivars Petruševics – Vecumnieku novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs;
 • Maruta Zālīte – Vecumnieku novada domes galvenā grāmatvede;
 • Ligita Vasermane - Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu speciāliste;
 • Zanda Balcere - Ekonomiste/ Grāmatvede

 

Vecumnieku novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Ligita Vasermane - Vecumnieku novada domes nekustamo īpašumu speciāliste
Komisijas locekļi
 • Aivars Petruševics – Vecumnieku novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs;
 • Dace Šileika - Vecumnieku novada domes Attīstības-plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Jānis Strēlis – Vecumnieku novada domes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs;
 • Arvīds Zvirbulis - Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists.