Pagasta pārvalde ir Vecumnieku novada Domes izveidota struktūrvienība, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Pagasta pārvaldes funkcijas:

  • sniegt informāciju interesentiem par novada Domes un pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem;
  • nodrošināt informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām un pagasta pārvaldes teritorijā esošajām pašvaldības iestādēm;
  • organizēt pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
  • atbilstoši likuma “ Par arhīviem” prasībām uzkrāt un saglabāt pagasta pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai Domes atbildīgajam darbiniekam par arhīva dokumentu kārtošanu.

Pagasta pārvalde sniedz iedzīvotājiem šādus pakalpojumus:

  • izsniedz pašvaldības kompetencē esošas izziņas;
  • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas;
  • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagastā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām;
  • nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem.

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem pieejami sociālā darbinieka, Bāriņtiesas  locekļa, lauku attīstības konsultanta pakalpojumi.