Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Projekti

nva logo copy

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Sabiedriskās dzīves centra izveidošana un aprīkošana Skaistkalnes pagastā
Nr. 17-06-AL07-A019.2201-000005
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Nr.8.3.5.0/16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Nr. 8.3.2.2./16/I/001

Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele - Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā
Nr. 17-06-A00702-000036
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā
Nr. 9.2.4.2/16/I/037
Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija
Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002
p "PASSWORLD" Gaining experience in the European Union refugee migration problem issues, case studies and integration tools development
Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu veicināšanai
Nr. 1606-AL08-A019.2202-000007
Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Valle"
Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006
Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
Nr. 01-25/251
"PROTI un DARI!"
Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā
Nr.KPFI-13.3/15
Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/048/045
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas izveidošana Vecumnieku pagastā
Nr. 14-06-LL19-L413201-000004
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā
Nr. KPFI-15.3/149
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves "Taurkalne" reģ. Nr. 32908/5291/PPV rekultivācija
Skaistkalnes pagasta magazīnas klēts jumta restaurācija
Krāsojamā grāmata - Vecumnieku novada vēsturiskās ēkas
Projekts „EVS for school"
Nr. LV-21-17-2013-R1
Projekts „Mine is yours"
Nr. LV-31-E72-2013-R3
Projekts „Connect 2014"
Nr. LV-11-E95-2013-R3
Projekts „Afraid of? Learn to navigate!"
Nr. LV-11-E106-2013-R3
Vecumnieku novada Stelpes pagasta tirgus laukuma izveide pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Nr. 13-06-LL19-L413101-000017
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecumnieku pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Nr.KPFI-13.1/1
Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos
Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031
Vecumnieku pagasta Jaunā ezera aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana
Nr. 13-06-LL19-L413205-000013
Sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra izveidošana Stelpes pamatskolā
Nr. 13-06-LL19-L413203-000003
Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana Valles pagastā
12-04-LL20-L413202-000002
Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā
Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075
Vecumnieku pagasta sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA 11-06-L32100-000043
Ielu apgaismojuma izbūve Kurmaņa un Rīgas ielās, Skaistkalnē
ELFLA 11-06-L32100-000042
Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā
ELFLA 11-06-L32100-000162
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/017
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Bedre" reģ.Nr. 32908/5290/PPV rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/027
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Sietiņi" reģ.Nr. 32628/2849/PPV rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/028
Vecumnieku novada pašvaldības izgāztuves „Medņi" reģ.Nr. 32628/2850/VNPP rekultivācija
Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/029
Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/045
Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/005/044
Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada Domē
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/049
Vecumnieku pagasta autoostas rekonstrukcija
ELFLA 10-06-L32100-000281
Ielu apgaismojuma izbūve Stelpē
ELFLA 10-06-L32100-000280
Skaistkalnes pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija
ELFLA 10-06-L32100-000278
Bārbeles pagasta Tautas nama ēkas rekonstrukcija 2. kārta
ELFLA 10-06-L32100-000279
Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Vecumnieku novada iedzīvotājiem
ELFLA 10-06-LL19-L413101-000004
Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā „Zemgales tradīcijas”
LLII-092
Bārbeles pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija 1. kārta
ELFLA 09-06-L32100-000004
Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
VIDM/2009/KPFI-1/11
Vecumnieku novada izglītības iestāžu informatizācija
3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/555
Valles sporta stadiona rekonstrukcija
ELFLA 09-04-L32100-000111
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā
Nr. 1-08/4/2009
Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
Nr.1-08/3/2009
Kurmenes pagasta saieta nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA 09-04-L32100-00014
Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/039/036
Stelpes pagasta pamatskolas apgaismojuma izbūve un Stelpes pagasta pamatskolas rotaļu laukuma aprīkošana
ELFLA Nr. 09-06-L32100-000036
Brīvdabas estrādes ar skatītāju sēdvietām izbūve
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000282
Sporta laukuma izbūve un aprīkošana
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000280
Vecumnieku pagasta Vecā ezera teritorijas labiekārtošana
ELFLA Nr. 08-06-L32100-000281
Kurmenes pagasta saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija
ELFLA Nr. 08-04-L32100-000102
Saietu telpu izbūve Valles vidusskolā
ELFLA Nr. 08-04-L32100-000300

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933