Aktuālais

Biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" paziņojums

10.01.2018

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

4.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

22.01.2018.- 22.02.2018.

4.kārtas piešķirtais ELFLA kopējais publiskais finansējums

222 411, 19  EUR

4.kārtā piešķirtā ELFLA

publiskā finansējuma sadalījums  - Rīcībām

Rīcībai R1

Uzņēmumu izveidošana un attīstība – 148 989,23 EUR

Rīcībai R2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem - 73 421,96 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš un darbības

Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektā nav paredzētas darbības būvniecībā, tikai pamatlīdzekļu iegādē.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Elektroniski:

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 - 37, Aizkraukle, Aizkraukles novads.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. 

Kontaktinformācija

Administratīvā vadītāja: Alda Paura, tālr. 29487108

e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

- biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.

- biedrības mājas lapas www.aizkrauklespartneriba

- informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Alda Paura,
biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" administratīvā vadītāja
29487108Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA