Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veiksmīgi turpinās darbi pie Dienas aprūpes centra izveides

Jau gadiem ilgi lolotā ideja par Dienas aprūpes centru, Vecumnieku pagasta, Sarkanajā skolā, Bauskas ielā 4, tika sākta realizēt jau 2019. gada 10. septembrī, kad Vecumnieku novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - Projekts) īstenošanu ēkas 1. stāvā. Nu jau visi darbi straujiem soļiem tuvojas noslēgumam un drīz vien jaunais centrs vērs savas durvis pakalpojumu saņēmējiem.

Dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot Vecumnieku novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un nodrošināt klientam saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt grupu un pašpalīdzības grupu darbību.

Ina Jankeviča, Sociālā dienesta vadītāja stāsta, ka “Ideja par sociālo pakalpojumu attīstību Vecumnieku novadā radās jau sen, kopš sāku strādāt par Sociālā dienesta vadītāju, tiklīdz pavīdēja ideja par telpām Sarkanajā skolā. Sākumā tika veiktas darbības, lai piesaistītu dažādus speciālistus (sociālos pedagogus, sociālos darbiniekus darbam ar ģimenēm un bērniem, psihologu), kas nodrošinātu sociālā darba pieejamību novadā. 2014. gadā Vecumnieku novada Domes deputātiem tika piedāvāta ideja par pakalpojumu nepieciešamību un centra izveidi.” Ceļš līdz idejas realizācijai ir bijis samērā ērkšķains, piemēram, nebija viegli pārliecināt deputātus par šādu pakalpojumu nepieciešamību novadā.

Ēkas tehniskais projekts tika izstrādāts četrās kārtās, kas deva iespēju katru kārtu realizēt atsevišķi un piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 2020. gadā tika uzsākti būvniecības darbi pie Dienas aprūpes centra izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā.

Tehniskā projekta 1. kārtas darbos ietilpa katlu mājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana, tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada izbūve (pieslēgums centralizētās ūdensapgādes maģistrālei, iekšējie tīkli), kanalizācijas izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve, 2. stāva pastiprināšana, durvju un logu remonts un nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve, telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c. darbi. Būvdarbi Sarkanajā skolā bija liels izaicinājums ne tikai būvuzņēmējam, bet arī pašvaldībai, jo objekts ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis - būvniecības gaitā maksimāli saglabājama oriģinālā konstrukciju substance, lai arhitektūras piemineklis nezaudētu savu autentiskumu.

Projekts tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstprināto “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam” (turpmāk - DI plāns), kurā tiek minēts, ka Vecumnieku novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību. Šobrīd pašvaldībā šāds pakalpojums nav pieejams.

Atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona DI plānam, Vecumnieku novadā dzīvo 80 personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - GRT), no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 9 personām. 4 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, 8 personām pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. Tāpat novadā dzīvo 38 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT). Individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem kā nepieciešamība ir noteikts dienas aprūpes centra pakalpojums. Projekta rezultātā personām ar GRT un bērniem ar FT tiks nodrošināts sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs.

Centra izveide nodrošinās iespēju iesaistīties interesējošās nodarbēs personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, iespējami tuvu savai ierastajai videi. Tiks organizēta sociālo prasmju apguve (ēdienu gatavošana, darbs virtuvē, sveču liešanas un māla veidošanas nodarbības u.c.), aktīva brīvā laika pavadīšana, fizisko aktivitāšu nodarbības, sensorā nodarbību telpa (sensorā nodarbību pakalpojuma mērķis veicināt klientu taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes attīstību), atbalsta grupu veidošana un vadīšana, klientu savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstīšana, organizējot dažādas nodarbības.

Ēkas otrajā stāvā paredzētas nodarbību un aktivitāšu telpas dažādām mērķa grupām (bērniem, jauniešiem, senioriem), kā arī konferenču un semināra telpas.

I. Jankeviča apzinās, ka, lai nodrošinātu iecerēto pakalpojumu klāstu un nodarbību vadīšanu, būs nepieciešams piesaistīt vairākus speciālistus - aprūpētājus, sociālo aprūpētāju, sociālos rehabilitētājus - nodarbību vadītājus, tehnisko personālu. Šie speciālisti līdz šim novadā nav bijuši, tādēļ nāksies izsludināt konkursu un cerēt, ka gribētāju strādāt sociālajā jomā netrūks.

“Centrā lielākā daļa būs bezmaksas pakalpojumi. Personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, pakalpojumu saņems par brīvu. Vai būs jāmaksā un cik lielā apjomā jāmaksā par citiem sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, būs Bauskas novada deputātiem lemjams jautājums,” skaidro I. Jankeviča.

Patreiz I. Jankeviča ir ļoti apmierināta ar notiekošajiem procesiem un darbībām Sarkanajā skolā: “Esmu gandarīta, priecīga un lepna, ka Vecumnieku novadā ir sakārtota vēsturiska ēka, kas ieguvusi jaunu darbības profilu un paplašinās sociālo pakalpojumu klāstu mūsu novadā. Darāmā un kārtojamā vēl ir ļoti daudz, bet lielākais darbs jau iet uz nobeiguma fāzi.”

Šobrīd tiek iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums, lai aprīkotu nodarbību telpas. Projekta īstenošanas termiņš ir 2022. gada marts. Tehniskā projekta 1. kārtas būvdarbu izmaksas sastāda EUR 498 488.48, būvuzraudzības izmaksas sastāda EUR 9619.50 un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas EUR 70 000. Publiskās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 244 713.71 no tām ERAF finansējums EUR 182 021.48, valsts budžeta finansējums EUR 30 171.65, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 7159.75, pašvaldības līdzfinansējums projekta ietvaros EUR 25 360.83.

Ideja ir realizējusies, pateicoties I. Jankevičas ieinteresētībai jaunu sociālo pakalpojumu attīstībā un neatlaidībai, kā arī Attīstības nodaļas vadītājas D. Šileikas projektu piesaistīšanas prasmēm un iespējām.

Centrs gaidīs ikvienu apmeklētāju, lai apmierinātu viņu vēlmes un vajadzības. Lai mums visiem kopā izdodas!

Alise Dreimane,

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome”

Sabiedrisko attiecību nodaļas redaktore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933