Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes priekšsēdētāja rīkojums “Par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Vecumnieku novadā”

Ņemot vērā MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un nolūkā veikt preventīvus pasākumus infekcijas Covid-19 izplatīšanās novēršanai Vecumnieku novada pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, uzdodu iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību vadītājiem:

 

 1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;
 2. iespēju robežās organizēt attālinātā darba iespējas darbiniekiem, kas atgriezušies no infekcijas skartajām teritorijām, kā arī gados vecajiem darbiniekiem;
 3. gadījumā, ja darbinieks vai ar viņu kontaktā esoša persona uzturējusies Covid-19 skartajā teritorijā, kurai noteikti īpašie piesardzības pasākumi:
  • un darbinieks atsakās ievērot pašizolāciju mājās, atbilstoši Darba likuma 58.panta trešās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm (detalizēti ieteikumi darba devējiem pieejami SPKC mājas lapā);
  • ja rodas jautājumi, sazināties ar SPKC speciālistiem;
 4. maksimāli izmantot dokumentu elektronisko apriti un, ja iespējams, konsultācijas sniegt elektroniski vai pa tālruni;
 5. izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu, iepriekš pa tālruni vai e-pastā vienojoties par pakalpojuma sniegšanas formātu;
 6. atcelt Vecumnieku novada Klientu apkalpošanas centrā klientu pieņemšanu klātienē;
 7. pie domes un pagastu pārvalžu ieejas ārdurvīm nodrošināt slēdzamas pastkastītes uzstādīšanu iesniedzamo dokumentus atstāšanai;
 8. Vecumnieku novada pašvaldības Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai un Dzimtsarakstu nodaļai nodrošināt pamatpakalpojumu sniegšanu, pirms tam pa tālruni vai e-pastā ar klientu vienojoties par pakalpojuma sniegšanas formātu;
 9. pie katras iestādes, struktūrvienības, kapitālsabiedrības ieejas durvīm izvietot informāciju par kārtību, kādā tiks apkalpoti klienti;
 10. Par preventīvo pasākumu infekcijas izplatīšanās novēršanai īstenošanu atbild Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi;
 11. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt rīkojumu pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv;
 12. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 16.martā ar tā izsūtīšanas brīdi un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

pdfRĪKOJUMS

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
G.Kalniņš

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933