Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Īstenots ERAF projekts Sarkanajā skolā

2019. gada 10. septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - projekts) īstenošana, kad tika parakstīta vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) par projekta īstenošanu ēkas 1. stāvā. Būvdarbi Sarkanajā skolā noslēgušies un drīz vien jaunais centrs vērs savas durvis pakalpojumu saņēmējiem.

Dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot Bauskas novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un nodrošināt klientam saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt grupu un pašpalīdzības grupu darbību.

Ēkas tehniskais projekts tika izstrādāts četrās kārtās, kas deva iespēju katru kārtu realizēt atsevišķi un piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 2020. gadā tika uzsākti būvniecības darbi pie Dienas aprūpes centra izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā. Tehniskā projekta 1. kārtas darbos ietilpa katlu mājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana, tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada izbūve (pieslēgums centralizētās ūdensapgādes maģistrālei, iekšējie tīkli), kanalizācijas izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve, 2. stāva pastiprināšana, durvju un logu remonts un nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve, telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c. darbi.

Projekts tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam” (turpmāk - DI plāns), kurā tiek minēts, ka Vecumniekos tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību. Centra izveide nodrošinās iespēju iesaistīties interesējošās nodarbēs personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, iespējami tuvu savai ierastajai videi. Tiks organizēta sociālo prasmju apguve (ēdienu gatavošana, darbs virtuvē, sveču liešanas un māla veidošanas nodarbības u.c.), aktīva brīvā laika pavadīšana, fizisko aktivitāšu nodarbības, sensorā nodarbību telpa (sensorā nodarbību pakalpojuma mērķis veicināt klientu taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes attīstību), atbalsta grupu veidošana un vadīšana, klientu savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstīšana, organizējot dažādas nodarbības.

Tehniskā projekta 1. kārtas būvdarbu izmaksas sastāda EUR 498 488.48, būvuzraudzības izmaksas sastāda EUR 9619.50 un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas EUR 70 000. Publiskās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 244 713.71 no tām ERAF finansējums EUR 182 021.48, valsts budžeta finansējums EUR 30 171.65, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 7159.75, pašvaldības līdzfinansējums projekta ietvaros EUR 25 360.83. Par projekta līdzekļiem ir iegādāts arī materiāltehniskais nodrošinājums, lai aprīkotu nodarbību telpas ēkas 1.stāvā. Projekta īstenošanas termiņš ir 2022. gada 10.marts.

Dace Šileika
Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933