VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026. IZSTRĀDE


 


pdfVecumnieku novada izglītības attīstības STRATĒĢIJA 2019.- 2023.gadam

pdfVecumnieku novada jaunatnes politikas plāns 2019.-2021. gadam

pdfVecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģija 2018. - 2023. gadam

pdfVecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011.-2013.


pdfVecumnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2011.-2016.gadam


pdfInvestīciju plāns 2015.-2017.gadam


pdfAktualizētais investīciju plāns 2015. - 2017.gadam


pdfInvestīciju plāns 2017. - 2019. gadam


pdfAktualizētais investīciju plāns 2017. - 2019. gadam


Attīstības plānošanas dokumenti


pdfPašreizējās situācijas raksturojums

pdfPārskats par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību


Stratēģija

pdfIlgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2028.gadam


Attīstības programma

pdfUzraudzības ziņojums par "Vecumnieku novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam" īstenošanas rezultātiem 2015. gadā


pdfUzraudzības ziņojums par "Vecumnieku novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam" īstenošanas rezultātiem 2014. gadā


pdfVecumnieku novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam pilnveidotā redakcija


pdfVECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.GADAM I SĒJUMS

pdfVECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.GADAM II SĒJUMS

pdfVECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.GADAM III SĒJUMS

Teritorijas plānojums

pdf4.sējums. Paskaidrojuma raksts


pdf5.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 “Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1.pielikums)


6.sējums. Grafiskā daļa:


pdf6.1. Vecumnieku novada teritorijas plānotās izmantošanas karte (zonējums un aizsargjoslas)


6.2. Ciemu teritoriju plānotās izmantošanas kartes (zonējums un aizsargjoslas):


pdfVecumnieki


pdfSkaistkalne


pdfBārbele


pdfValle


pdfKurmene


pdfMisa


pdfStelpe


pdfTaurkalne


pdfBeibeži


pdf6.3. Vecumnieku novada teritorijas esošā izmantošana


Pielikumi:


pdfVecumnieku ciema publiskās ārtelpas koncepcija


pdfVecumnieku novada applūstošo teritoriju pētījums


Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

pdfInformatīvais ziņojums


pdfStratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats


pdfPārskats par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu


pdfVides pārraudzības valsts biroja atzinums