Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 24. janvāra Domes sēdes lēmumi


pdf2018. gada 24.janvāra Domes sēdes lēmumi


Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. 2020. gadam saskaņošanu.

3. Par dalību konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

4. Par investīciju plāna 2017. – 2019.gadam aktualizāciju.

5. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 1-10, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.

6. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kļavu ielā 11-12, Vecumniekos, ierakstīšanu Zemesgrāmatā un dāvinājuma pieņemšanu.

9. Par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu.

10. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

11. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets”.

13. Par Vecumnieku novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.

14. Par Vecumnieku novada Domes 2017.gada 27.septembra lēmuma “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Mūsu saimnieks” atcelšanu.

15. Par telpu nomas maksas noteikšanu Bārbeles pakalpojumu centrā.

16. Par maksas pakalpojumu cenrādi ūdensapgādē Valles pagasta Taurkalnes ciemā.

17. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

18. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu.

19. Par deleģēšanas līguma apstiprināšanu.

20. Par noteikumu “Pašvaldības atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Vecumnieku novadā” apstiprināšanu.

21. Par Vecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikuma apstiprināšanu.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933