Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 28. februāra Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 28.februāra Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par Bārbeles pagasta pārvaldes vadītājas Ērikas Našenieces atbrīvošanu no amata.

3. Par Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja Elmāra Jukoņa atbrīvošanu no amata.

4. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju ievēlēšanai.

5. Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā.

6. Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.

7. Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.

8. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana Mēmeles upē Vecumnieku novadā”.

9. Par projekta “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki - Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un finansējuma apmēra apstiprināšanu.

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kokneviči” atsavināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 15 – 9, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā atsavināšanu.

12. Par remontā ieguldīto līdzekļu kompensēšanu.

13. Par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu.

14. Par pašvaldības brīvo dzīvokļu piedāvāšanu izīrēšanai.

15. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

16. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

17. Par Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.

18. Par Vecumnieku novada Domes izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.

19. Par Vecumnieku novada Domes sociālās aprūpes iestādes - veco ļaužu un invalīdu pansionāta ”Atvasara” izdevumu tāmes apstiprināšanu.

20. Par autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Vecumnieku novada domei.

21. Par telpu nomas maksas noteikšanu Bārbeles pakalpojumu centrā pakalpojumu sniegšanai.

22. Par kredīta ņemšanu Misas vidusskolas sporta laukuma pārbūvei.

23. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

24. Par nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

25. Par pabalstu politiski represētām personām.

26. Par SIA “Mūsu saimnieks” pamatkapitāla palielināšanai piešķirtā finansējuma izmantošanas mērķa maiņu.

27. Par telpu nomu VAS “Latvijas pasts” ēkā “Baltā skola”, Kurmenē.

28. Par piedāvājumu pašvaldībai pārņemt Bārbeles centra kapsētas teritoriju.

29. Par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistam dalībai sporta sacensībās.

30. Par līdzdalību Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā - Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”.

31. Par minimālo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs.

32. Par Vecumnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas izstrādi un darba grupas izveidi.

33. Par atļauju Domes priekšsēdētājam Guntim Kalniņam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933