Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 28. marta Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 28. marta Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Atskaite par Vecumnieku novada bāriņtiesas darbu 2017.gadā.

3. Administratīvās komisijas ziņojums par darbu 2017.gadā.

4. Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.

5. Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” nolikuma apstiprināšanu.

6. Par dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

7. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

8. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

9. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Medņi” Valles pagastā.

11. Par nekustamā īpašuma „Sudmalnieki” sadalīšanu Skaistkalnes pagastā.

12. Par projekta “Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā” finansējumu.

13. Par dalības maksas apstiprināšanu Valles saieta nama rīkotajam vokālajam konkursam “Pavasara cīruļi”.

14. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

15. Par grozījumu Aktieru Amtmaņu muzeja nolikumā.

16. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”.

17. Par telpu nomas izbeigšanu īpašumā „Baltā skolā”.

18. Par medību tiesību nodošanu.

19. Par nekustamā īpašuma “Katlu māja Misā” nomas līguma pagarināšanu.

20. Par Misas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

21. Par Vecumnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas izstrādes darba grupu.

22. Par Vecumnieku novada amatierteātru skates nolikuma apstiprināšanu.

23. Par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistam dalībai sporta sacensībās.

24. Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem.

25. Par nolikuma “Rogainings Vecumnieku novadā” apstiprināšanu.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G. Kalniņš

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933