Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 25. aprīļa Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 25. aprīļa Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par Skaistkalnes vidusskolas pamatlīdzekļa norakstīšanu no bilances.

3. Par nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Garāžas 1” 4/14 domājamo daļu atsavināšanas ierosinājumu

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kokneviči” atsavināšanu

5. Par apbūvēta zemesgabala Liepu ielā 16, Vallē domājamo daļu atsavināšanu.

6. Par brīvo dzīvokļu izīrēšanu.

7. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

8. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

9. Par adresācijas sistēmas datu labošanu Vecumnieku novadā.

10. Par sadarbības līguma parakstīšanu projekta „Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros.

11. Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2016. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr.2 “Par kārtību, kādā Vecumnieku novada  pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā””.

13. Par nedzīvojamās telpas Kalna ielā 3-601, Stelpē nomas līguma pagarināšanu.

14. Par atļauju atsavināt SIA “Mūsu saimnieks” pamatlīdzekļus.

15. Par SIA “Kūdrinieks” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināšanu.

16. Par papildu finansējumu PII “Cielaviņa” jumta remontam.

17. Par atbalstu Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības “Saulgrieze” ģimeņu braucienam uz starptautisko salidojumu Polijā.

18. Par atbalstu dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanai.

19. Par papildu finansējumu apkures granulu iegādei Stelpes doktorātam.

20. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

21. Par Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.

22. Par Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvju dalību LPS kongresā.

23. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu izpilddirektorei A. Saldābolai.

24. Par kredīta ņemšanu jumtu remontiem Vecumnieku novada Domes izglītības iestādēs.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G. Kalniņš

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933