Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 23. maija Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 23. maija Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto gada pārskatu.

3. Par Misas vidusskolas pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.

4. Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

5. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

6. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

7. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

8. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi” izdošanu.

9. Par ēkas, zemes un iekārtu nomu SIA “Mūsu saimnieks”.

10. Par atļauju SIA “Kūdrinieks” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA “BITE Latvija”.

11. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Bauzas”, Bārbeles pagastā

12. Par konkursa „Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2018” nolikumu.

13. Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas.

14. Par Skaistkalnes pagasta muzeja “Novadnieki” darba laiku.

15. Par nedzīvojamo telpu nomu Z.Sprancei Vecumnieku pagastā.

16. Par nedzīvojamo telpu nomu A.Jurovai Vecumnieku pagastā.

17. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kūdrinieks”.

18. Personas iesniegums par aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu apmaksu pirmsskolas izglītības iestādē.

19. Par finansējumu biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam “Simtgades bērni”.

20. Par finansiālu atbalstu Vecumnieku evaņģēliski luteriskās draudzes ekskursijai.

21. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr.1 “Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets” izdošanu.

22. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

23. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekšsēdētājam.

24. Par SIA “Mūsu saimnieks” ūdensapgādes tarifu Piebalgu ciemā.

25. Par maksas pakalpojumu cenrādi aukstā ūdens piegādei no ūdens ņemšanas vietas “Sūkņu māja” Bārbeles pagastā un notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai mājai “Zemitāni” Bārbeles pagastā

26. Par atļauju Vecumnieku novada domei atsavināt kustamo mantu - automašīnu.

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G. Kalniņš

 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933