Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 27. jūnija Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 27. jūnija Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

 

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par Vecumnieku novada domes pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.

3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu.

4. Par apbūvēta zemesgabala Liepu ielā 16, Vallē domājamo daļu atsavināšanu.

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Kokneviči”, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

6. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

7. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

8. Par Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.

9. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem””.

10. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta nolikumā.

11. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

13. Par nedzīvojamo telpu nomu Misas tautas namā.

14. Par Vecumnieku 13. Liliju svētku floristu konkursa nolikumu.

15. Par aizņēmumu pašvaldības grants ceļu pārbūvei.

16. Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārstu prakses vietām.

17. Par Vecumnieku veselības centra maksas pakalpojumu cenrādi.

18. Par Valles vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.

19. Par SIA “Jaunolis” pakalpojumu izcenojumiem.

20. Par papildus piešķirto līdzekļu izlietojuma mērķa maiņu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai.

21. Par finansiālu atbalstu biedrības “Interaktīvā māksla” rīkotajai nometnei.

22. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.

23. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

24. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu izpilddirektorei A.Saldābolai.

25. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekšsēdētāja vietniekam J.Kovalam.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933