Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 25. jūlija Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 25. jūlija Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1.Administrācijas ziņojums.

2.Par dalību pilotprojektā “Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators”” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

3.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

4.Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumiem.

5.Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

6.Par nomas zemes piešķiršanu.

7.Par nekustamā īpašuma „Liepu iela 4” iznomāšanu.

8.Par adreses “Kauguri” maiņu Vecumnieku pagastā.

9.Par nekustamā īpašuma „Madaras” sadalīšanu Vecumnieku pagastā.

10.Par nekustamā īpašuma „Pagasta mežs” sadalīšanu Valles pagastā.

11.Par zemes ierīcības projekta īpašumam „Līvānu iela 14 un Čākuri” apstiprināšanu Vecumnieku pagastā.

12.Par atbalstu SIA Novum Iter plānotajai darbībai - makulatūras atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtas izvietošanai Vecumnieku  pagastā.

13.Par medību tiesību nomu.

14.Par iekšējo noteikumu “Pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība” apstiprināšanu.

15.Par saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā””.

16.Par saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē””.

17.Par maksas pakalpojumu cenrādi ūdens piegādei un notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai Bārbeles pagasta Zemitānos.

18.Par finansiālu atbalstu biedrībai “Interaktīvā māksla”.

19.Par atbalstu pasākumam “Vecmāmiņu-Vectētiņu skola”.

20.Par papildu finansējuma nepieciešamību būvdarbu veikšanai un iespējamajiem projektu realizācijas risinājumiem – administratīvās ēkas pārbūvei un remontdarbiem tūrisma informācijas punkta ēkā Rīgas ielā 34, Vecumniekos.

21.Par finansiālu atbalstu apgāda “Jumava” grāmatu izdošanai.

22.Par finansiālu atbalstu Vecumnieku novada sportistam

23.Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

24.Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atmaksu.

25.Par izmaiņām biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018” konkursa vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā.

26.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam J.Kovalam.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933