Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 22. augusta Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 22. augusta Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1. Administrācijas ziņojums.

2. Par apbūvēta zemesgabala “Garāžas 1” 2/14 domājamo daļu atsavināšanu.

3. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

4. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

5. Par zemes ierīcības projekta īpašumam „Ziediņi” apstiprināšanu Kurmenes pagastā.

6. Par SIA “Mūsu saimnieks” siltumapgādes tarifa palielināšanu.

7. Par grozījumiem Vecumnieku novada Domes 2018.gada 23.maija lēmumā “Par ēkas, zemes un iekārtu nomu SIA “Mūsu saimnieks””.

8. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem PII “Cielaviņa”.

9. Par atļauju Vecumnieku veselības centram atsavināt kustamo mantu – ultrasonogrāfijas iekārtu.

10. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā un Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā.

11. Par papildu finansējuma piešķiršanu logopēdu slodzes palielināšanai Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs.

12. Par finansiālu atbalstu Vecumnieku novada sportistam.

13. Par skolēnu skaitu Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs.

14. Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Vecumnieku novadā”.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933