Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018. gada 26. septembra Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 26. septembra Domes sēdes lēmumi

Darba kārtība

1.Administrācijas ziņojums.

2.Par Vecumnieku novada pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu izīrēšanas noteikumiem.

3.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

4.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 29A – 19, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, izīrēšanu.

5.Par dzīvokļa īpašumu “Zemitāni” – 2.

6.Par atļauju SIA “Kūdrinieks” slēgt apakšnomas līgumu.

7.Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumiem.

8.Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

9.Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

10.Par adreses “Saulrieti” piešķiršanu Stelpes pagastā.

11.Par koplietošanas meliorācijas sistēmām.

12.Par grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm iestāžu pedagogu darba samaksai Vecumnieku novadā”.

13.Par finansiālu atbalstu Vecumnieku novada sportistam.

14.Par grozījumiem Vecumnieku novada Domes 2018.gada 22.augusta lēmumā “Par papildu finansējuma piešķiršanu logopēdu slodzes palielināšanai Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

15.Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā.

16.Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.

17.Par grozījumiem Vecumnieku novada Domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanu Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem un komisiju locekļiem”.

18.Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi.

19.Par Vecumnieku novada Domes izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.

20.Par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ”Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets””.

21.Par Vecumnieku novada pašvaldības 2019.gada budžeta projekta izstrādāšanas procesu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933