Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018.gada 24.oktobra Domes sēdes lēmumi

pdf2018.gada 24.oktobra Domes sēdes lēmumi

1.      Administrācijas ziņojums.

2.      Par Vecumnieku vidusskolas pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.

3.      Par  nepabeigtās būvniecības izmaksu nodošanu no bilances uz bilanci.

4.      Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

5.      Par konkursa “Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2018” nolikuma apstiprināšanu.

6.      Par biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2019” nolikuma apstiprināšanu.

7.      Par remontā ieguldīto līdzekļu kompensēšanu.

8.      Par neapbūvēta zemesgabala ,,Kalnamadaras" atsavināšanu.

9.      Par dzīvokļa īpašuma “Eglaines”- 6 atsavināšanas ierosinājumu.

10.   Par nomas līguma pagarināšanu.

11.   Par nekustamo īpašumu Kurmaņa ielā 28, Skaistkalnē.

12.   Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 2, Skaistkalnes pagastā pārdošanu izsolē.

13.   Par Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas ēkas telpu Nr.53, 54, 55, 56, 57, 58 iznomāšanu.

14.   Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

15.   Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.martasaistošajos noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””.

16.   Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.martasaistošajos noteikumos Nr.6 “Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem””.

17.   Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”.

18.   Par noteikumiem “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes grupās, vispārējās izglītības iestādes klasēs un interešu izglītības grupās”.

19.   Par finansiālu atbalstu Vecumnieku novada sportistam.

20.   Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā.

21.   Par papildu finansējumu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai pedagogu darba samaksai.

22.   Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi.

23.   Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

24.   Par atbalstu Jāņa Lapsas piemiņas biedrībai dokumentālās filmas veidošanai.

25.   Par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

26.   Par sacensību “Vecumnieku novada rudens kauss spiningošanā tautas klasē – 2018” nolikumu.

27.   Par grozījumiem ar biedrību "Kurmenes viļņi" noslēgtajā sadarbības līgumā.

28.   Par Izglītības iestāžu tīkla attīstības stratēģijas izstrādes vērtējumu, turpmākajiem soļiem un kalendāro plānu stratēģijas pieņemšanai.

29.   Par deputātu ierosinājumu atbrīvot no amata Domes priekšsēdētāja vietnieku.

30.   Par ikgadējā atvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu Domes priekšsēdētājam.

31.   Par saistošajiem noteikumiem “Vecumnieku novada Domes Valles pašvadības aģentūras nolikums”.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933