Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018.gada 28.novembra Domes sēdes lēmumi

pdf2018.gada 28.novembra Domes sēdes lēmumi

1.      Administrācijas ziņojums.

2.      Par Skaistkalnes vidusskolas automašīnas norakstīšanu no bilances.

3.      Par Vecumnieku novada tūrisma stratēģijas 2018. – 2023.gadam apstiprināšanu.

4.      Par nekustamā īpašuma “Mazrešņi-1” pārdošanu izsolē.

5.      Par apbūvēta zemesgabala Parka iela 5 atsavināšanu.

6.      Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

7.      Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

8.      Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.

9.      Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”.

10.   Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2019. gadā”.

11.   Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā.

12.   Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā un Valles vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.

13.   Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

14.   Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu izpilddirektorei A.Saldābolai.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933