Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

2018.gada 27.decembra Domes sēdes lēmumi

pdf2018. gada 27. decembra Domes sēdes lēmumi

1.      Administrācijas ziņojums.

2.      Par pamatlīdzekļu norakstīšanu un nodošanu no bilances uz bilanci.

3.      Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

4.      Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

5.      Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Taurkalnes mežniecība”, Kurmenes pagastā.

6.      Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

7.      Par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.– 2026.gadam izstrādes uzsākšanu.

8.      Par dalību projektā un finansējuma sadalījumu projektam “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

9.      Par Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

10.   Par Vecumnieku novada jaunatnes politikas plāna 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu.

11.   Par Vecumnieku vidusskolas Attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu.

12.   Par Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijas 2019. – 2023.gadam apstiprināšanu.

13.   Par Vecumnieku novada vokālo ansambļu skates nolikuma apstiprināšanu.

14.   Par konkursa “Vecumnieku novada sporta laureāts 2018” nolikuma apstiprināšanu.

15.   Par finansiālu atbalstu Vecumnieku novada sportistam.

16.   Par komunālo pakalpojumu pašvaldības autonomās funkcijas nodošanu Vecumnieku novada Domes iestādes „Valles pašvaldības aģentūra” kompetencē.

17.   Par pašvaldības mantas lietošanas nosacījumiem Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram.

18.   Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets””.

19.   Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā un Valles pašvaldības aģentūras amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.

20.   Par grozījumiem Vecumnieku novada domes iestāžu vadītāju amatalgās.

21.   Par grozījumiem Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu sarakstā un amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā.

22.   Par internātpamatskolas maksas segšanu.

23.   Par samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

24.   Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novadā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933