Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pirmsskolas izglītība

Vecumnieku novadā vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (01011111) bērniem vecumā no 1,5 gadi līdz skolas gaitu uzsākšanai var apgūt šādās izglītības iestādēs:

pdf Pirmskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Izglītības iestādēs realizētās pirmsskolas izglītības programmas un izglītojamo skaits 1,5 - 6 gadi 2020./2021.m.g.

 

Misas psk.

 

Skaistkalnes vsk.

Stelpes psk.

Vecumnieku vsk.

PII “Cielaviņa”

Pirmsskolas izglītības programma 01011111

x

x

x

x

x  

Izglītojamo skaits uz 01.09.2020.

57

51

23

212

59

Izglītojamo skaits uz 01.09.2021. 57 51 23 209 75

2019. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un ar pirmsskolām, tiks īstenotas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

pdfNoteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

Ja pašvaldība nespēj nodrošināt bērnus ar pirmsskolas izglītību savās dibinātajās izglītības iestādēs:

  • atbilstoši Vecumnieku novada Domes 27.07.2016. nolikumam “Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” pašvaldība kompensē vecākiem daļu no izmaksām (185,00 euro) pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles), ja ir ievēroti nosacījumi, kas minēti šī  nolikuma 3.1.-3.4.punktā. Savukārt auklēm jābūt reģistrētām Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) aukļu reģistrā.

pdfNolikums "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

  • atbilstoši Vecumnieku novada Domes 24.08.2016. nolikumam “Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” pašvaldība piešķir atbalstu, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai Vecumnieku novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, bet vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa.

pdfNolikums “Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Misas pamatskola

Adrese: “Bērnudārzs Misā”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906

Pirmsskolas vadītāja: Ramona Ponomarenko, tālr. 29400995

Misas pamatskolas direktore: Valija Vaina, tālr. 29269344

Pirmsskolas trīs grupās mācās 57 audzēkņi un strādā 9 pirmsskolas skolotājas un 5 pirmskolas skolotāja palīgi (skaits uz 01.09.2021.)

Skaistkalnes vidusskola

Adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924

Kontakttālrunis pirmskolas jautājumos: 63933117

Skaistkalnes vidusskolas direktore: 63933166

Pirmsskolas četrās grupās mācās 51 audzēknis un strādā 4 pirmsskolas skolotājas un 2 pirmskolas skolotāja palīgi (skaits uz 01.09.2021.)

Stelpes sākumskola

Adrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925

Stelpes sākumskolas direktore: Dagmāra Venclova, tālr. 63945109, 29464160

Pirmsskolā mācās 23 audzēkņi un strādā divas skolotājas (skaits uz 01.09.2020.)

Vecumnieku vidusskola

Pirmsskolas ēku adreses:

  • Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
  • Liepu iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Direktora vietniece pirmsskolā: Ilvija Špundzāne, tālr. 63976190

Vecumnieku vidusskolas direktors: A. Ķiņķevskis, tālr. 63960595

Pirmsskolā mācās 209 audzēkņi un strādā 24 darbinieki (skaits uz 01.09.2021.)

Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Pirmsskolas ēku adreses:

  • Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106
  • “Baltā skola”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads

Tālr. 65152930, 28351067

e-pasts:

vadītāja: Rita Zvirbule

Izglītības iestādē mācās 75 audzēkņi un strādā 9 pedagogi (skaits uz 01.09.2021.).
Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933