Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Izglītības pārstāvji iesaistās stratēģijas izstrādē

Turpinot izstrādāt Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģiju divu dienu seminārā, 2.-3. novembrī, tikās visu izglītības jomā iesaistīto pušu pārstāvji. Semināra mērķis bija kopīgi apzināt šī brīža situāciju izglītības jomā, identificēt galvenās problēmas un definēt veicamos uzdevumus. Par vadmotīvu semināram tika izvirzīts Mahatma Gandija teiciens “TU pats esi tās pārmaiņas, ko vēlies redzēt PASAULĒ (novadā)”. 

 

Seminārā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku, kas pārstāvēja visas Vecumnieku novada Domes dibinātās izglītības iestādes, izglītojamo vecākus, kā arī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas deputāti, Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijas darba grupas pārstāvji un jauniešu pārstāvis. Organizatoru izvirzītie mērķi semināram bija izglītības jomā iesaistīto viedokļu apzināšana par šī brīža situāciju, problēmām  un turpmāk veicamajiem uzdevumiem, novada dažādo institucionālo struktūru pārstāvju komunikācijas un sadarbības veicināšana, kā arī vienotas izpratnes veicināšana par problēmām attiecīgajā izglītības jomā novadā.

Semināra dalībnieki grupās risināja izvirzītos mērķus gan pirmskolas izglītībā, gan pamatizglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā, gan profesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un mūžizglītībā, gan jautājumos, kas saistīti ar finansēm, infrastruktūru un strukturālajām izmaiņām. Katram dalībniekam tika dota iespēja izteikt savu redzējumu par visu minēto jomu problēmām, attīstības virzieniem, veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Iglit.strateg

Šo dienu laikā iegūts liels daudzums strukturētas informācijas, kas ir tehniski jāapstrādā, jāstrukturē un jāpārliek normatīvajam plānošanas  dokumentam atbilstošā formātā. Tuvākajās dienās seminārā iegūtā informācija tiks apstrādāta, un jau 7.novembrī sanāksmē plānots ar skolu direktoriem spriest par konkrēti veicamajām rīcībām, lai sasniegtu nospraustos mērķus un uzdevumus.

Noslēgumā dalībnieki apliecināja, ka semināra saturs atbilda gaidītajam un tika iezīmēti tālākie attīstības virzieni un veicamie uzdevumi katrā no izglītības jomām. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijas darba grupas vadītāja Liena Jaunzeme min, ka ir vienota izpratnes veidošana  par attīstības jautājumiem, nepieciešamībām un iespējām.

Izglītības koncepcijas darba grupas vadītāja pateicas semināra dalībniekiem par iesaistīšanos, produktīvo darbu intensīvās slodzes apstākļos, atklāto viedokļu paušanu un spēju sekmīgi sadarboties nedaudz neierastākā formā, piebilstot, ka: ”tikai kopā mēs veidosim novadu labāku”.  

 

 

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933