Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pedagogi seminārā apgūst jaunu mācību metodi

5. janvārī novada mācību jomu vadītāji pedagogiem organizēja metodisko dienu, kuras tēma bija „Caurviju prasmes kompetenču pieejas ieviešanai, strādājot skolotāju komandā”.

Seminārā īsu ieskatu par jauno pieeju un tās ieviešanu sniedza I. Cīrule. Viņa uzsvēra, ka kompetenci veido zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības. Mums kā pedagogiem ir uzdevums uzbūvēt mācību procesu tā, lai skolēns mācētu kompleksi lietot mācību stundā uzzināto un apgūto dažādās nestandarta situācijās. Pieaugs skolas atbildība un patstāvība, plānojot mācību procesu. No skolotāja tas prasīs lielāku sagatavošanās darbu (laiku) mācību stundām un sadarbību ar citiem kolēģiem.

Skolotāji varēja iepazīties un arī praktiski darboties ar jauno mācību priekšmetu standartu savas jomas ietvaros. Jomu vadītāji bija sagatavojuši aktivitātes, kas palīdzēja ieraudzīt jaunajā standartā caurviju prasmes, pēctecību un sasniedzamo rezultātu kompleksumu. Vēl skolotāji iepazinās ar atsevišķiem programmu paraugiem, lai saprastu to struktūru. Klātesošie tika aicināti iepazīties ar jauno standartu detalizētāk interneta vietnē https://www.skola2030.lv un piedalīties apspriedē.

Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” lektores I. Dziedātāja un L. Miķelsone pedagogiem sniedza ieskatu šādās tēmās:

  • caurviju prasmes mācību satura ietvarā,
  • pedagoga personības ietekme uz mācību procesu un mācīšanas pieejas maiņu,
  • caurviju prasmes mācību stundā (plānošana, vadīšana, izvērtēšana, metodes un paņēmieni pašvadībai un pašizziņai),
  • sadarbība skolas iekšienē un vietējā kopienā,
  • R. Hārta līdzdalības kāpnes,
  • skolas iesaiste vietēja mēroga aktivitāšu organizēšanā.

Lektores uzsvēra, cik skolotājam svarīgi ir mācīties, piedevām – mācīties visu laiku, nevis domāt „tagad jau es visu zinu”. Ļoti svarīgi ir mācīties savā skolā, kolektīvā, kopā ar saviem kolēģiem – tādas mācības ir visefektīvākās.

Pedagogi tika iepazīstināti gan ar jaunās pieejas būtību, gan atsevišķām caurviju prasmēm, kurām jaunajā modelī būs svarīga nozīme. Pašvadība un pašizziņa ir svarīga, lai jaunais cilvēks pazītu pats sevi un domātu par to, kā viņš mācās, izprastu, kā vislabāk uzdevumu izpildīt. Sadarbība un līdzdalība nodrošinās zināšanu pielietošanu sabiedrībā un reālajā dzīvē.

Ir skolotāji, kuri ieņem pozīciju, kura apgalvo „es jau to daru, tas man nav nekas jauns”, un ir arī skolotāji, kuri saka, ka to viņi noteikti nedarīs. Taču jaunajā izglītības modelī ir cerība uz tiem skolotājiem, kuri vienmēr mēģina atrast kaut ko jaunu, svaigu, interesantu, ir gatavi iesaistīties un pamēģināt, tikai pēc tam izvērtējot, kas der un kas neder.

Skaidrs ir vien tas, ka jaunā pieeja ir ļoti perspektīva, un arī mūsu novada pedagogiem tā ir jāapgūst. Neaizmirsīsim, ka galvenais ir mūsu skolnieks – jaunais 21. gadsimta cilvēks!

Seminārā piedalījās izglītības iestāžu 122 pedagogi: no Stelpes pamatskolas – 6, Skaistkalnes vidusskolas – 20, PII “Cielaviņa” – 7, Vecumnieku vidusskolas – 45, Misas vidusskolas – 19, Valles vidusskolas – 13 un no Mazzalves pamatskolas – 12.

Vija Beļūna,
izglītības metodiķe
63976787

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933