Olimpiāžu un pasākumu nolikumi

Likumi


Izglītības likums


Vispārējās izglītības likums


Ministru kabineta noteikumi


Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.


Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.


Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs.


Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību.


Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.


Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.


Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.


Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm.


Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu.


Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem.


Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība.


Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes).


Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus.


Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība.


Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju.


Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem.


Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.


pdfPedagogu darba samaksas noteikumi


Vadlīnijas


Vadlīnijas attālinātām mācībām