Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pirmsskolas izglītība

Vecumnieku novadā vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (01011111) bērniem vecumā no 1,5 gadi līdz skolas gaitu uzsākšanai var apgūt šādās izglītības iestādēs:

pdf Pirmskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs

Izglītības iestādēs realizētās pirmsskolas izglītības programmas un izglītojamo skaits 1,5 - 6 gadi 2019./2020.m.g.

 

Misas vsk.

 

Skaistkalnes vsk.

Stelpes psk.

Vecumnieku vsk.

PII “Cielaviņa”

Pirmsskolas izglītības programma 01011111

x

x

x

x

x  

Izglītojamo skaits uz 1.09.2019.

51

45

23

185

64

2019. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un ar pirmsskolām, tiks īstenotas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

pdfNoteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

Ja pašvaldība nespēj nodrošināt bērnus ar pirmsskolas izglītību savās dibinātajās izglītības iestādēs:

  • atbilstoši Vecumnieku novada Domes 27.07.2016. nolikumam “Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” pašvaldība kompensē vecākiem daļu no izmaksām (185,00 euro) pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles), ja ir ievēroti nosacījumi, kas minēti šī  nolikuma 3.1.-3.4.punktā. Savukārt auklēm jābūt reģistrētām Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) aukļu reģistrā.

pdfNolikums "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

  • atbilstoši Vecumnieku novada Domes 24.08.2016. nolikumam “Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” pašvaldība piešķir atbalstu, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai Vecumnieku novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, bet vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa.

pdfNolikums “Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"Adrese: Liepu iela 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106
Tālr.65152930, 28351067
e-pasts:
vadītāja: Rita Zvirbule

Izglītības iestādē mācās 64 audzēkņi un strādā 9 pedagogi (skaits uz 01.09.2019.).
Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933