Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Lēmumi (2009.gada)

pdfPar tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Vecumniekos. 16.12.2009.


pdfPar nekustamā īpašuma „Katlu māja 1” nomu Stelpes pagastā. 16.12.2009.


pdfPar sabiedrisko vides inspektoru. 23.12.2009.


pdfPar izmaiņām Valles pašvaldības aģentūras pakalpojumu tarifos. 23.12.2009.


pdfPar Valles vidusskolas direktora iecelšanu amatā. 23.12.2009.


pdfPar novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādi. 23.12.2009


pdfPar īstermiņa termiņnoguldījumu veikšanu. 23.12.2009.


pdfPar valsts dotācijas Vecumnieku novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu. 23.12.2009.


pdfPar finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Kūdrinieks” no pašvaldības „Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”. 23.12.2009.


pdfPar kredīta ņemšanu 2010.gadā projektu realizācijai. 23.12.2009.


pdfPar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību kopīgās iestādes veidošanu. 23.12.2009.


pdfPar nekustamā īpašuma „Jaunais ezers” nomu Vecumnieku pagastā. 23.12.2009.


pdfPar iepirkumu komisijas sekretāri. 23.12.2009.


pdfPar ĢMO brīvu teritoriju noteikšanu. 23.12.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes galvojuma sniegšanu SIA „Kūdrinieks” projekta „Misas ciemata ūdenssaimniecības attīstība” realizēšanai. 23.12.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes investīciju plānu 2010.-2013. Gadam. 23.12.2009.


pdfPlānotie pasākumi 2010. – 2013. Gadā (piesaistot ES finansējumu). 23.12.2009.


pdfPar Vecumnieku novada domes saistošajiem noteikumiem nr.8 „Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”. 23.12.2009.


pdfPar projekta „Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” izdevumu tāmes apstiprināšanu. 25.11.2009.


pdfPar projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kurmenes pagasta Kurmenes ciemā” izdevumu tāmes apstiprināšanu. 25.11.2009.


pdfPar ēkas Misas kūdra-11 (internāts) statusa un valdījuma maiņu. 25.11.2009.


pdfPar pašvaldības aģentūras „Sietiņš” reorganizāciju. 25.11.2009.


pdfPar Sorosa fonda Latvija projektu „Pārmaiņu iespēja skolām” Stelpes un Kurmenes pamatskolās izdevumu tāmju apstiprināšanu. 25.11.2009.


pdfPar ĢMO brīvu teritoriju noteikšanu. 28.10.2009.


pdfPar „Vecumnieku novada Domes civilās aizsardzības komisijas nolikuma” apstiprināšanu. 28.10.2009.


pdfPar līdzfinansējuma piešķiršanu pensionāru un invalīdu biedrības „Virši” projektam „Veselā miesā vesels gars”. 28.10.2009.


pdfPar līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Dižstelpe” projektam „Vingrosim kopā”. 28.10.2009.


pdfPar Vecumnieku novada ģerboni. 28.10.2009.
jpgSkatīt ģerboņus


pdfPar Vecumnieku novada Domes budžeta izstrādāšanas procesu 2010.gadam.


pdfVecumnieku novada Domes budžeta projekta izstrādāšanas procesa kalendārais grafiks 2010. gadam. 28.10.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”. 28.10.2009.


pdfPar pašvaldības kustamās mantas – autobusa man temsa atsavināšanu. 28.10.2009.


pdfPar Vecumnieku novada autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanu Skaistkalnes pagasta skolas ielas apgaismojuma projektam. 28.10.2009.


pdfPar Bauskas rajona bērnunama-patversmes „Annele” un dienas centra „Zvaniņi” pakalpojumu piedāvājumu. 28.10.2009.


pdfPar iestādes „Bauskas centrālā bibliotēka” piedāvājumu novada galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai. 28.10.2009.


pdfPar novada pašvaldības dalību Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu kopīgas iestādes izveidošanā. 28.10.2009.


pdfPar Vecumnieku novada jauniešu kora dalības maksas apstiprināšanu. 28.10.2009.


pdfPar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. 28.10.2009.


pdfPar projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanas uzsākšanu un pedagogu atlases komisijas izveidošanu. 28.10.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”. 21.10.2009.


pdfPar „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas nolikuma” un „Reglamentu par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku mācību maksu” apstiprināšanu. 23.09.2009.


pdfPar SIA ,,Vidusdaugavas spaao” kapitāldaļu pārņemšanu. 23.09.2009.


pdfPar Vecumnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu. 23.09.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” apstiprināšanu. 23.09.2009.


pdfPar saistošo noteikumu Nr.4 „Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi. 23.09.2009.


pdfPar SIA „Piebalgas” kapitāldaļu pārņemšanu. 23.09.2009.


pdfPar noteikumu „vecumnieku novada budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu. 23.09.2009.


pdfPar autobusu izmantošanas izcenojumiem. 23.09.2009.


pdfPar izdevumu apstiprināšanu atbilstoši tāmēm pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 23.09.2009.


pdfVecumnieku novada domes pamatbudžeta izdevumi 2009. gadam atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 23.09.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”. 26.08.2009.


pdfPar novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu. 26.08.2009.


pdfPar līdzfinansējuma piešķiršanu NVO sagatavoto Leader projektu realizācijai. 26.08.2009.


pdfPar finansiālo atbalstu filmas „Lai dzīvo bērni” veidošanai. 26.08.2009.


pdfPar lauksaimniecības konsultantiem. 26.08.2009.


pdfPar deputāta pilnvaru izbeigšanu. 26.08.2009.


pdfPar deputāta pilnvaru apstiprināšanu. 26.08.2009.


pdfPar Vecumnieku novada saistošo noteikumu Nr.2 „Vecumnieku novada teritoriālais plānojums” izdošanu. 29.07.2009.


pdfPar pagastu pārvalžu vadītāju apstiprināšanu. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada administratīvās komisijas apstiprināšanu. 29.07.2009.


pdfPar Mūzikas un mākslas skolas papildus finansējumu. 29.07.2009.


pdfPar pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada informatīvā izdevuma redakcijas nolikumu. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes Finanšu nodaļas nolikumu un grāmatvedības struktūru. 29.07.2009.


pdfPar dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Bāriņtiesas izveidošanu. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. 29.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu. 29.07.2009.


pdfPar pagastu pārvalžu nolikumu. 15.07.2009.


pdfSkaistkalnes pagasta pārvaldes nolikums. 15.07.2009.


pdfBārbeles pagasta pārvaldes nolikums. 15.07.2009.


pdfKurmenes pagasta pārvaldes nolikums. 15.07.2009.


pdfStelpes pagasta pārvaldes nolikums. 15.07.2009.


pdfValles pagasta pārvaldes nolikums. 15.07.2009.


pdfPar pašvaldības nekustamā īpašuma nomu kooģenerācijas projekta sagatavošanai. 15.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada revīzijas komisijas izveidi. 15.07.2009.


pdfPar novada administratīvās komisijas izveidi. 15.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes administratīvo aktu strīdu komisijas izveidi. 15.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas izveidi. 15.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada Domes iepirkumu komisijas izveidi. 15.07.2009.


pdfPar Vecumnieku novada darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. Par izpildvaras institūciju darbinieku, pagastu pārvaldes darbinieku, struktūrvienību darbinieku amatu sarakstu un amatalgām. 15.07.2009.


pdfPar bijušo vietējo pašvaldību budžeta apvienošanu. 01.07.2009.


pdfPašvaldības Vecumnieku novada dome izveidošanas apstiprināšana. 01.07.2009.


pdfNovada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana. 01.07.2009.


pdfVecumnieku novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. 01.07.2009.


pdfVecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 01.07.2009.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933