Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Lēmumi (2010.gada)

pdf2010.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 24.novembra Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 15.novembra ārkārtas Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 27.oktobra Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 29.septembra Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 25.augusta Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 2.augusta ārkārtas Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 28.jūlija Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 30.jūnija Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 16.jūnija ārkārtas Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 26.maija Domes sēdes lēmumi.


pdf2010.gada 28.aprīļa Domes sēdes lēmumi.


pdfPar Valles vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 24.03.2010.


pdfValles vidusskolas maksas pakalpojumi. 24.03.2010.


pdfPar pedagogu mērķdotāciju sadalījumu. 24.03.2010.


pdfPar Skaistkalnes vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 24.03.2010.


pdfPar pašvaldības zemju nodošanu apmedīšanai Valles pagastā. 24.03.2010.


pdfMūzikas un mākslas skolas iesniegums par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei. 24.03.2010.


pdfPar līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Stelpīte”. 24.03.2010.


pdfPar atlīdzības noteikšanu Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem un izpilddirektoram. 24.03.2010.


pdfPar nedzīvojamo telpu iznomāšanu S.Skinderskai. 24.03.2010.


pdfPar nedzīvojamo telpu iznomāšanu SIA „GIFT LV”. 24.02.2010.


pdfPar nedzīvojamo telpu iznomāšanu Vecumnieku sporta klubam „1994”. 24.02.2010.


pdfPar Valles pašvaldības aģentūras ūdens un kanalizācijas tarifiem Stelpē un Nīzerē. 24.02.2010.


pdfPar Vecumnieku novada Domes izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu. 24.02.2010.


pdfPar pārvaldes līguma ar Valles pašvaldības aģentūru apstiprināšanu. 24.02.2010.


pdfPar Vecumnieku novada Domes sociālās aprūpes iestādes Pansionāta „Atvasara” izdevumu tāmes apstiprināšanu. 24.02.2010.


pdfPar pašvaldības autoceļu izmantošanas kārtību. 24.02.2010.


pdfPar Vecumnieku novada domes vieglā autotransporta izmantošanas izcenojumiem. 24.02.2010.


pdfPar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par pašvaldības nodevu par Vecumnieku novada Domes būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu”. 24.02.2010.


pdfPar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Vecumnieku novadā”. 24.02.2010.


pdfPar aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Vecumnieku novadā. 24.02.2010.


pdfPar telpu Kalna ielā 3-7, Stelpes pagastā nodošanu lietošanā Valles pašvaldības aģentūras struktūrvienībai „Sietiņš”. 28.01.2010.


pdfPar pašvaldības deleģēšanas līguma slēgšanu sporta jomā. 28.01.2010.


pdfPar 2., 3., 4.klašu skolēnu ēdināšanu. 28.01.2010.


pdfPolitiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustībās dalībnieka statusa noteikšanas komisijas izveidošanu. 28.01.2010.


pdfPar metodisko apvienību darba organizāciju. 28.01.2010.


pdfPar ēku nodošanu bilancē Valles vidusskolai. 28.01.2010.


pdfPar Vecumnieku novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. 28.01.2010.


pdfPar grozījumiem „Noteikumos par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 28.01.2010.


pdfPar pašvaldības autonomās funkcijas - būvniecības procesa uzraudzības nodrošināšanai deleģēšanu. 28.01.2010.


pdfPar Vecumnieku novada Domes būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas izveidošanu. 28.01.2010.


pdfPar Vecumnieku novada domes 2009.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu. 28.01.2010.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933