Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsolīs nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada 15.aprīlī plkst. 11 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazrešņi 1” Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 8803 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40940130077 un būve ar kadastra apzīmējumu 40940130077001.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī ŠEIT.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29685072 (Guntars Veismanis).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 15.aprīlī plkst. 9.30.

     Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 1300 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums - 130 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019.gada 25.aprīlim.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 7. martā

.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933