Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsolīs nekustamo īpašumu Kurmenes pagastā

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada 15.aprīlī plkst. 10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Taurkalnes mežniecība” Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis ir - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 9.59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32620010074 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 32620010070001, 32620010070002 un 32620010070003.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī ŠEIT.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152694 vai 29188880 (Jānis Sils).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 15.aprīlī plkst. 9.30.

     Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 8600 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums - 860 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019.gada 25.aprīlim.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019.gada 5. martā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933