Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Tikšanās par Valles vidusskolas reorganizāciju

31. jūlijā Valles vidusskolā notika izglītības iestādes darbinieku, izglītojamo un izglītojamo vecāku informēšana par izglītības iestādes reorganizāciju. Vecumnieku novada Domes lēmums par Valles vidusskolas reorganizāciju paredz iesaistīto pušu informēšanu par skolas reorganizāciju. Skolas direktore Gita Eriņa informēšanu organizēja sapulces formātā, pieaicinot Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Kovalu.

Valles pamatskola atbilstoši Vecumnieku novada Domes un Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumiem ir Vecumnieku novada Valles vidusskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk. izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. Atbilstoši Darba likuma 117.panta otrajai daļai un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas skaidrojumam vienas iestādes administratīvo funkciju nodošana otrai iestādei pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam, līdz ar to visi darbinieki turpina darba attiecības līdzšinējā apmērā. Atbilstoši šiem lēmumiem nav nepieciešama izglītojamo pārreģistrācija.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums paredz veikt grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā svītrojot no reģistra Valles vidusskolu, anulējot reģistrācijas apliecību ar attiecīgo numuru, vienlaikus reģistrējot pastarpināto izglītības iestādi, tādējādi Valles pamatskolai piešķirot jaunu reģistrācijas numuru. Jāatgādina, ka  24. jūlija Vecumnieku novada Domes sēdē tika pieņemts lēmums par skolas adreses maiņu. Līdz šim adrese bija “Valles vidusskola”, Valles pagasts, Vecumnieku novads, bet atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām Valles pamatskolas adrese turpmāk būs Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads. Nākamajā Domes sēdē šīs izmaiņas tiks iestrādātas Valles pamatskolas nolikumā.

Klātienē uz tikšanos bija ieradies neliels skaits interesentu, tādēļ neskaidrību gadījumā Jānis Kovals un Gita Eriņa aicina iesaistītās puses individuāli izrunāt neskaidros jautājumus.

 

Alise Barkauska

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933