Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pirmklasnieku vecākus aicina saņemt pabalstu

Vecumnieku novada domes Sociālajam dienestam ir deliģēts veikt administratīvās darbības, lai saņemtu konkrētos pabalstus, tādēļ Sociālais dienests aicina vecākus vērsties pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs vai Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā ar iesniegumu par pabalsta saņemšanu, bērnam uzsākot mācības 1.klasē.

Vecumnieku novada domes Sociālais dienests sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem.

Vecumnieku novada dome pieņem saistošos noteikumus gan par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, gan  par pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām. Brīvprātīgās iniciatīvas ir tie pabalsta veidi mērķa grupām, kuras pašvaldība izvirzījusi, kā prioritāti, kuras nepieciešams atbalstīt. Brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti tiek izdoti pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.” Vecumnieku novada Dome ir tiesīga saistošos noteikumus pēc nepieciešamības grozīt.

Šobrīd spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, kas nosaka, ka “pabalsts bērniem skolas piederumu iegādei tiek piešķirts, uzsākot mācības 1.klasē, 50,00 euro apmērā bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Vecumnieku novadā. Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Iesniegumu par pabalstu var iesniegt divu mēnešu laikā no mācību gada sākuma.”

 

Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933