Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par nekustamā īpašuma "Kokneviči" izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 11. aprīlī plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Kokneviči”, Bārbeles pagastā Vecumnieku novadā – otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes gabals 8000 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40440070014, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 40440070014001 un būve ar kadastra apzīmējumu 40440070014005.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašval­dības interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 63946936 (Bārbeles pagasta pārvalde).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 2018. gada 11. aprīlī plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 20500 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Nodrošinājums – 2050 eiro.

Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājas lapā www.vecumnieki.lv 2018. gada 12. martā.

docxIZSOLES NOTEIKUMI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933