Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novadā tiek īstenots deinstitucionalizācijas projekts

Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem, 2016. gada 26. janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, kas izstrādāts  saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija” (DI) īstenošanas noteikumiem.

Projektā iesaistītās mērķa grupas:

1. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā;

2. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;

3.Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – likumiskie pārstāvji);

4. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Zemgales plānošanas reģiona īstenotā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uz doto brīdi (01.03.2017) pieejamās aktivitātes ir:

1. Bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bezmaksas saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu: bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja;

2. Aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā.

Sīkāka informācija par DI projektu “Atver sirdi Zemgalē” mājas lapā www.atversirdi.lv vai Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā.

Ina Jankeviča
Vecumnieku novada domes
Sociālā dienesta vadītāja
63976733

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933