Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kontrolē atļaujā minēto nosacījumu izpildi, kā arī kontrolē un pārrauga kārtību ielu tirdzniecības vietās.

Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā ielu tirdzniecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja īpašnieks vai apsaimniekotājs ir pašvaldība).

3. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju (izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde).

4. Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks (ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās).

5. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija (ja lūdz saskaņot arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.13 Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

1.

Par ielu tirdzniecības atļauju:

 

1.1.

tirdzniecībai ar pašu ražoto vai iegūto produkciju, izgatavotiem mākslas priekšmetiem un izstrādājumiem

0,70 euro dienā vai 7,00 euro mēnesī

1.2.

tirdzniecībai ar ziediem, pašu izaudzētajiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem

0,70 euro dienā vai 7,00 euro mēnesī

1.3.

tirdzniecībai ar kvasu un alu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām uzkodām no speciālām iekārtām

1,40 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī

1.4.

tirdzniecībai ar grāmatām, preses izdevumiem

 

0,70 euro dienā vai 7,00 euro mēnesī

1.5.

tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām precēm

1,40 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī

2.

Par ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai pašvaldības organizētu masu pasākumu laikā:

 

2.1.

ar 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajām precēm

0,70 euro par 1 kvadrātmetru

2.2.

ar importētās pārtikas un nepārtikas precēm

 

1,40 euro par 1 kvadrātmetru

2.3.

ar alkoholiskajiem dzērieniem

 

2,10 euro par 1 kvadrātmetru

2.4.

ar tabakas izstrādājumiem

 

2,10 euro par 1 kvadrātmetru

2.5.

ar pašu ražoto vai iegūto produkciju

 

0,70 euro par 1 kvadrātmetru

2.6.

ar rūpnieciski ražotām precēm

1,40 euro par 1 kvadrātmetru

Par 1. punktā norādīto tirdzniecību, ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā norādītās preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta visaugstākā nodeva.

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts:

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933