Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

Pakalpojuma apraksts

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.

Reklāmas objekta projekts saskaņošanai nav jāiesniedz MK noteikumu Nr.732 "Kārtībā, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 2. un 6.punktā noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (2 eksemplāros), norādot izmērus un mērogu (izņemot mobilajai reklāmai un afišām, kas tiek izvietotas uz pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda); papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

3. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas piekrišana reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai (ja izvieto uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma);

4. Pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas

5. Apdares materiālu un krāsu risinājuma apraksts (reklāmas objektam ar piesaisti zemei).

6. Zemes vienības situācijas plāns (reklāmas objektam ar piesaisti zemei).

7. Transportlīdzekļa (piekabes) valsts reģistrācijas numurs un izvietojamo reklāmu skaits (mobilajai reklāmai).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 "Kārtībā, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu (lielāku par A3 formātu) izvietošanu publiskās vietās ir 2,80 euro mēnesī par 1 kvadrātmetru.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par 1 kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetru.

Ja reklāmas laukums pārsniedz 30 kvadrātmetrus, tad nodevai tiek piemērots koeficients 0,7.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par 1 mēnesi, bet garāks par 1 dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1 mēnesi.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par 1 dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas par labdarības, reliģisku, sociālu un citu līdzīga satura pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts:

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums;

7 darbdienu laikā pārējos gadījumos.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933