Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai

Pakalpojuma apraksts

Lai pieteiktu publisku pasākumu (fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības) un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu. Pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknim, bet, ja publisku pasākumu paredzēts rīkot pierobežas joslā, — arī attiecīgajai Valsts robežsardzes pārvaldei.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, arī publisku pasākumu rīkošanai telpās, publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, bēru ceremonijām, reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros vai šo organizāciju īpašumā (valdījumā) esošā teritorijā, kā arī sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums - docVeidlapa

2. Līguma ar kārtības uzturētājiem kopija (uzrādot oriģinālu).

3. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību kopija (uzrādot oriģinālu).

4. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma sabiedrisko kārtību un drošību (uzrādot oriģinālu).

5. Bīstamo iekārtu valdītāja to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) (Ja pasākuma vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas).

6. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana

tā rīkošanai (ja īpašnieks nav pasākuma organizators).

7. Detalizēts pasākuma plāns.

8. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polise (jāuzrāda pēc lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieņemšanas).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Ministru kabineta 12.05.2007. noteikumi Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 100 (par vienu pasākumu) – 14,00 euro
ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 250 (par vienu pasākumu) – 21,00 euro
ar paredzamo dalībnieku skaitu līdz 500 (par vienu pasākumu) – 35,00 euro
ar paredzamo dalībnieku skaitu virs 500 (par vienu pasākumu) – 105,00 euro
Pašvaldības nodeva nav jāmaksā, ja tiek organizēts Vecumnieku novada pašvaldības pasūtījums.

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts:

Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs Edgars Polis, tālr.63976197, 29157005, e-pasts:

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933