Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama vietējās pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt:

• ciema teritorijā (Vecumnieki, Misa, Beibeži, Piebalgas, Valle, Taurkalne, Kurmene, Skaistkalne, Mēmele, Putni, Bārbele, Gaisma, Stelpe, Beitiņi);

• īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

• teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;

• parkā;

• kapsētā;

• alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);

• pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;

• gar valsts un pašvaldību ceļiem;

• virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;

• kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši MK noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumam.

Bez pašvaldības atļaujas var cirst augļu kokus; kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm; kokus teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī citos MK noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" minētajos gadījumos.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Zemes gabala plāns ar atzīmētiem cērtamajiem kokiem;

3. Nomas līguma kopija (ja iesniegumu iesniedz zemes nomnieks),

4. Līdzīpašnieku saskaņojums (kopsapulces lēmums) kopīpašuma gadījumā.

5. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Vecumnieku novada Domes 2013.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.4 " Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu "

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Meža likums

Būvniecības likums

Aizsargjoslu likums

Pakalpojuma maksa

Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā, izņemot, ja cērt nokaltušu vai bīstamu koku, vai citos MK noteikumu Nr. Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 25.punktā noteiktajos gadījumos.

Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 24.punktu.

Atbildīgā persona

Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics, tālr.63976768, e-pasts:

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;

10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933