Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnes

Pakalpojuma nosaukums

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnes

Pakalpojuma apraksts

Komersantiem, kuri vēlas veikt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem ārpus viņiem izsniegtajā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītās pastāvīgās tirdzniecības vietas, nepieciešama Vecumnieku novada pašvaldības atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Vecumnieku novada teritorijā atļauta visa kalendārā gada laikā.

Atļauja tiek izsniegta uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums – docVeidlapa

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja īpašnieks vai apsaimniekotājs ir pašvaldība).

3. Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju (izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde).

4. Izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.13 “Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.14 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Vecumnieku novadā”

Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

Par ielu tirdzniecības atļauju:

• tirdzniecībai ar kvasu un alu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām uzkodām no speciālām iekārtām - 1,40 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī

• tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām precēm - 1,40 euro dienā vai 14,00 euro mēnesī

Par ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai pašvaldības organizētu masu pasākumu laikā:

• ar alkoholiskajiem dzērieniem - 2,10 euro par 1 kvadrātmetru

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts:

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933