Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Šautuves atļauja

Pakalpojuma nosaukums

Šautuves atļauja

Pakalpojuma apraksts

Atļaujas izsniegšana uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stendu darbībai pašvaldībā.
Ja šautuves (šaušanas stenda) darbība var traucēt apkārtējos iedzīvotājus, tā ir izvietota aizsargjoslu teritorijā vai var radīt kaitējumu videi, kā arī gadījumos, ja tas nepieciešams sabiedrības drošībai un tās interešu aizsardzībai, vai to nosaka tiesas nolēmums, vietējā pašvaldība neizsniedz licenci (atļauju) šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā iekļauj šādas ziņas:
1. juridiskā persona: juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
2. fiziskā persona: vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts); deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
3. šautuves (šaušanas stenda) adrese;
4. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
5. informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
6. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums
2. šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda) plānā - šaušanas stenda atrašanās vietu, izvietojumu apvidū, šaušanas virzienu, attālumu līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garumu, drošības joslas lielumu, norobežojumu izvietojumu, bīstamās zonas norobežojuma veidu, šāviņu uztvērēja veidu un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiku;
3. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda: šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību; apmeklētāju reģistrācijas kārtību; drošības prasības; kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību; šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;
4. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
(Saeima; likumi; 2011.01.01.)

Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 840; 2011.11.05.)

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība pēc būvvaldes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai vai par atteikumu izsniegt atļauju.
Atļauju izsniedz uz nenoteiktu laiku.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933