Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nepilngadīgas personas adopcija

Pakalpojuma nosaukums

Nepilngadīgas personas adopcija

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

1. Personas atzīšanu par adoptētāju.

2. Brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu LR Civillikumā noteiktajos gadījumos.

3. Par iespēju Latvijā nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu bērna aprūpi.

4. Bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai.

5. Pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam.

6. Adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums - docVeidlapa

Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

• pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

• laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;

• dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;

• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

• dzīves aprakstu (CV);

• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Persona - otrs laulātais, kura vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, savas dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:

• pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi;

• adoptē­jamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

• laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;

• izziņu par adoptējamā veselības stāvokli;

• bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

otrs vecāks ir miris;

otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;

otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības

• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

• dzīves aprakstu;

• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:

• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

• dzīves aprakstu;

• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.

Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR Civillikums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bāriņtiesu likums
LR Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr.111 „Adopcijas kārtība”

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

• Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

• Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde uz iesniegumu 30 dienu laikā
Ģimenes izpēte – līdz 6 mēneši

Lēmums par bērna nodošanu aprūpē – līdz 2 nedēļām
Lēmums par adopciju bērna interesēs – līdz 12 mēnešiem

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte)

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933