Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vai atjaunošana vecākiem, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

Pakalpojuma nosaukums

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vai atjaunošana vecākiem, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

• ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;

• bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;

• vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;

• vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;

• konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ja ir atkrituši aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

• vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem. konstatēta vardarbība pret bērnu);

• vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;

• vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums - docVeidlapa

Administratīvo lietu par aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:

• uz viena vecāka iesnieguma pamata;

• iestādes iniciatīvas pamata;

• uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR Civillikums

Bāriņtiesu likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Administratīvā procesa likums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

• Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

• Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933